ИНФРАНЮ-БЪЛГАРИЯ

ИНФРАНЮ-БЪЛГАРИЯ e партньорска структура на INFRANEU-GERMANY.

ИНФРАНЮ-БЪЛГАРИЯ е регистрирано в София сдружение с нестопанска цел (нон-профит) - в обществена полза.

Учредители са физически лица - експерти в областта на икономиката, социологията и регионалното развитие.

Съгласно подписан меморандум за сътрудничество между немските и българските партньори, Инфраню-България ползва логото и се съобразява с целите на Инфраню-Германия.

Сайтът на INFRANEU-GERMANY: www.infraneu.de

ЦЕЛ

Двете партньорски организации:

  • Инициират проекти и насърчават инвестициите в регионалната инфраструктура: транспорт, телекомуникации, социална и образователна мрежа, екология, строителство и т.н. Приоритетни са проектите, които се базират на високи технологии, особено тези с доказан енергоспестяващ и екологичен ефект.
  • Работят за създаване на ефективна и прозрачна бизнес и инвестиционна среда в България и Германия. Важен фокус в тяхната работа е подкрепата на съвременната къмплайънс култура и практики на управление според правилата.
  • Предотвратяването на корупцията – в политиката, бизнеса и местното управление-както и контрола върху риска при инвестициите са централно направление в дейността на Инфраню.

ФОРМИ И СРЕДСТВА ЗА ПАРТНЬОРСТВО

Инфраню-Германия има над 15 годишен опит в своята дейност. Възникнала като инициатива за модернизация на инфраструктурата в οзточна Германия, организацията разпростира дейността си в цялата страна и е особено активна в столицата Берлин.

По своя характер и форми на работа Инфраню е логистична и лобистка мрежа, в която се асоциират общини, фирми, НПО и други организации.
В Германия те са над 100. В България за половин година дейност в Инфраню се асоциират над 15 консултантски фирми, НПО, фирми и общини.

Основни форми на работа са двустранни и многостранни семинари, маркетингови проучвания, публични лекции, обучение и квалификация по приоритетните цели на организацията, публикации в οнтернет и др.

МРЕЖАТА НА ИНФРАНЮ-БЪЛГАРИЯ

Седалището на Инфраню е в София.

Първата регионална партньорска структура е във Видин - Сдружение „Евро-швейцарски университет”. Работи се по процедурата за акредитация на висше учебно заведение, чиито основен профил са енергоспестяващите технологии. Предстои да се открие и школа за следдипломно обучение в този град.

Инфраню-България работи за създаване на две нови регионални партньорски мрежи:

  • ГАБРОВО, в съдружие с Техническия университет, общини , НПО и фирми от региона. Приоритет на тази мрежа е регионалната инфраструктура и високите технологии в областта на енергоспестяваето и опазването на околната среда.
  • ПЛОВДИВ, където е регистрирана Инфраню-Прожект.

През 2009 г. тази организация стартира Агенция за политически и търговски маркетинг, οнститут за регионални и европейски политики, Център за политически науки и медийна група . За тази цел се ползва експертната и партньорска подкрепа на основната организация: Инфраню-Германия.

Перспективата на Инфраню – мрежата е да развие свои представителства в Западните Балкани и Румъния.

ТЕКУЩИ И ПРЕДСТОЯЩИ ИНИЦИАТИВИ

Инфраню-България стартира своята дейност в България с лансирането на идея и проект за изграждане на енергоспестяващи жилища. Авторът на проекта проф. Волфганг Кюнел (Швейцария) направи презентации във Видин, Монтана, Габрово и Пловдив. Подготвени са и първите работни проекти за строителство на т.нар. пасивни /соларни къщи.

През февруари 2008 г. експерти и асоциирани членове на Инфраню-Германия представиха свои разработки в областта на енергоспестяващото строителство, в т.ч. на инфраструктурни и промишлени обекти. οма оферта и за започване на обучение в университетите по това ново направление на енергетиката и строителството.

В началото на 2008 г. в Берлин двете партньорски организации проведоха двудневен семинар по темата за къмплайънс (спазване на правилата и законите в бизнеса, управлението и политиката). Българските участници от висши държавни институции и неправителствения сектор бяха запознати с опита на Германия в тази нова област, с акцент върху корпоративния къмплайънс и контрола върху риска при инвестициите. Подготвя се съвместен проект за трансфер на добри практики от Германия и ЕС към България и съседните и страни по ограничаване на корупцията, усъвършенстване на правосъдието и спазване на демократичните процедури в политиката.

През 2008-2009 г. Инфраню подготвя обмен на информация и ноу-хау от Германия в България в следните приоритетни области:

  • Екология, главно очистване на замърсени почви, води и рециклиране на горски масиви;
  • Обучение на студенти и експерти по основи на модерната инфраструктура;
  • Разработване на стратегии за регионално развитие и др.
  • Разработване на стратегии за алтернативно отопление и осветление в градовете;

Основно направление на Инфраню - Германия и България през следващите години е съвместното участие в европейски и международни програми в приоритетните области за партниране.