За Великденските добавки на пенсионерите

Димитър Нинов
Доктор по икономика

 

 Експертен коментар с предложение. Коментарът е публикуван във в-к "Труд" (16.4.2016)

***

С решение на МС пенсионерите  с лични пенсии заедно с  добавките и компенсациите към тях през м. април 2016 г. до 300 лв. включително,( това е  размерът на Линията на бедността за тази година, определен от МС)  получиха великденска добавка ( вид социална помощ)  в размер на 40 лв.

В същото време по публикувани от НОИ и достъпни за нас данни за м.юни 2015 г., около  160 хиляди пенсионери с доходи от пенсии , добавки и компенсации към тях между 300 и 340 лв., в т.число с малко по-високи доходи от пенсии - примерно   от 301, 302, 303 и пр. лв.- не получават нито един лев великденска помощ. 

Въпросите ни към авторите на това решение са два :

Първо, не смятат ли, че  в определена степен възприетата абсолютна граница за правото на великденските добавки за пенсионерите – в случая от 300 лв. - създава, и ако се запази и в бъдеще ще продължи да  създава,   определена социална несправедливост и  никому ненужно противопоставяне и недоволство сред десетките хиляди пенсионери с незначително по-високи пенсии ?  

Второ, не е ли важно да се търси и постигне максимално възможния социален ефект със същите разходи чрез търсене и намиране на механизъм, който предотвратява очертаната социална несправедливост и недоволство сред десетки хиляди пенсионери с лични доходи от пенсии, добавки и компенсации към тях малко над възприетия критерии – в случая  между  300 и примерно 340 лв. И в същото време и по същата причина – механизъм, с който се постига максимално възможната социален ефективност със същите средства ? Още повече, че такива механизми отдавна съществуват и се използват в  социалната политика и практика на  силно развит страни, в т.ч. във Великобритания. И второ, че те са прости и лесни за приложение при съвременните информационни технологии и база от данни, и тяхното пренасяне и ползване в България не представлява никаква техническа или организационна трудност и отнема само няколко минути.

Същността на най-лесния за приложение подобен механизъм във Великобритания например, се свежда до следното : ако у нас критерият за правото на въпросната социално добавка е одобреният от МС размер на Линията на бедността, в конкретния случай от 300 лв. за  2016 г., то въпросната великденска добавка за пенсионерите с пенсии, добавки и компенсации към тях над 300 лв.се намаляват примерно с 1 лв.( би могло и с  0.80 лв.или още по-нисък размер, но това ще струва по-скъпо) на всеки 1 лев превишение на пенсията над 300 лв..

При тези предпоставки, в нашият конкретен случай – великденските добавки за 2016 г. , пенсионер с пенсия , заедно с добавките и компенсациите към нея :

           - от 301 лв. ще получи великденска добавка от 39 лв.;

           - от 302 лв. ще получи великденска добавка от 38 лв.

           - от 303 лв. ще получи великденска добавка от 27 лв.

……..…………………………………………………………………

от 339 лв., ще получи великденска добавка от 1 лв.

Пенсионери с доходи от пенсии, добавки и компенсации към тях от  340 и повече лева, ще получат 0 лв. великденска помощ.

По приблизителни  разчети, средният месечен размер на великденската добавка за наличните  около 160 хиляди пенсионери с пенсии между  300 и 340 лв. ще възлезе на около 20 лв., а допълнително необходимите средства за тяхното изплащане – на около 3.2 млн.лв. Но ако МС реши, че няма възможност за подобно увеличение на общата сума за  изплащане на великденските добавки за пенсионерите, то разходите за тях лесно  могат да се разположат в рамките на планираните 50 млн.лв. За целта  е необходимо границата за правото на великденската помощ в пълен размер ( в случая от 40 лв. ) да се намали  примерно до 270 или 280 лв. С колко точно да се намали може лесно да се определи с помощта на допълнителни разчети,  основани на актуалните конкретни данни за разпределението на общия брой на пенсионерите през м. април 2016 г. в групи, според размера на пенсиите на един пенсионер (т.е на пенсиите  с добавките и компенсациите към тях ) и възприетото ограничение за  общата сума на въпросната социална добавка - в случая от 50 млн.лв. за 2016 г.

Тези до сега често премълчавани слабости на разходите за  великденски, коледни или новогодишни добавки на пенсионерите  се повтарят от години. И не само публични разходи  за социалните помощи на пенсионерите, но и за редица други видове социални помощи за ниско доходни и социално слаби групи от населението. А би трябвало и е задължително в бъдеще да се преодоляват  и по този начин - да се гарантира максимално възможната им социална  ефект и ефективност – цел, която до сега  системно е подценявана и /или пренебрегвана  както  от изпълнителната, така и от  законодателната власт.

Впрочем,  множество конкретни данни и техния анализ показват, че въпросната цел – постигането на максимално възможния ефект и ефективност - е пренебрегвана или подценяване в една или друга степен и при много други публични (бюджетни) разходи. При това не само   социални, но и инвестиционни разходи.

Крайно време  тази практика да бъде окончателно прекратена. За целта е необходимо и вече няколко пъти предлагаме да се въведе законово изискване за  задължително предварително определяне и обосноваване на предвижданите социални и икономически ефекти и ефективност на всички публични разходи, програми и проекти.

Някой с основание ще каже : Не е ли закъснял този наш  коментар и предложения?

Нашият отговор е : По-добре късно , отколкото никога.

Ще повторя : най-важното в конкретния случай е, че с помощта на предлагания изключително опростен и  лесен за използване механизъм, не просто се предотвратяват очевидни слабости на тазгодишните великденските и досегашните  коледни и/ или новогодишни добавки към пенсиите на пенсионерите, но се  гарантира постигането на една задължителна  и винаги актуална цел на всяка съвременна социална политика и социален разход на публични средства - гарантиране на техния максимален социален ефект и ефективност.

 

 .